fbpx

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług marketingowych mają zastosowanie do usług świadczonych przez Akademię Biznesu Vorma Renata Dasek, chyba że Strony umowy postanowią inaczej.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą umowy i są w całości przyjęte i zaakceptowane przez obie Strony Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. W przypadku niezgodności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a innymi postanowieniami Umowy należy w pierwszej kolejności stosować zapisy postanowienia Umowy.
 4. Warunki Ogólne dostępne są na stronie internetowej Akademii Biznesu pod adresem: https://vorma.pl/owvorma

§ 2. Definicje

Poniższe terminy użyte w dokumencie oraz w umowie łączącej Strony mają następujące znaczenie:

 1. Fanpage – oficjalny profil Zleceniodawcy na portalach społecznościowych Facebook lub Instagram, określony przez Regulamin i dostępny pod adresem wskazanym przez Zleceniodawcę.
 2. Informacje Poufne – dane, treści i materiały przekazane w związku ze świadczeniem usług przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy związane z wykonaniem Umowy, co do których Zleceniodawca przed ich przekazaniem pisemnie oświadczył, że stanowią one tajemnicę firmy lub objęte są obowiązkiem zachowania poufności.
 3. Marka – nazwa, znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny w sposób jednoznacznie identyfikujący Zleceniodawcę, wskazany w Opisie Marki.
 4. Opis Marki – dokument przedstawiający charakterystykę Marki, zawierający nazwę, firmę lub wyrażenie wybrane przez Zleceniodawcę, znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny wybrany przez Zleceniodawcę, adres internetowy Fanpage’u Zleceniodawcy oraz dane, adresy i numery telefonów osób wyznaczonych do kontaktu w trakcie realizacji Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 5. ODPiO – dokument „Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków” sporządzony przez podmiot uprawniony do administrowania serwisem społecznościowym Facebook.
 6. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Regulamin – Regulamin usługi Strony na Facebooku, Instagramie, dotyczący serwisu społecznościowego Facebook/Instagram, a także każdy inny dokument sporządzony przez podmiot uprawniony do administrowania serwisem Facebook/Instagram regulujący zasady korzystania z serwisu Facebook/Instagram.
 8. Serwisy Społecznościowe – serwis Facebook/Instagram oraz inne uzgodnione pomiędzy Stronami kanały komunikacji.
 9. Oferta – uzgodniona pomiędzy Stronami oferta obejmująca zakres świadczonych usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy.
 10. Umowa – ogół oświadczeń określających wzajemne prawa i obowiązki Stron zawartych w formie pisemnej lub w formie przewidzianej przez Strony Umowy.
 11. Strony Umowy – Zleceniodawca i Zleceniobiorca łącznie.
 12. Usługi – Usługa marketingu społecznościowego i internetowego świadczona na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
 13. Ogólne Warunki – niniejszy dokument.
 14. Zleceniobiorca – Akademia Biznesu VORMA Renata Dasek, ul. Parkowa 23/6, 59-300 Lubin, NIP: 692 204 63 38,
 15. Zleceniodawca – przedsiębiorca zawierający Umowę ze Zleceniobiorcą.

§ 3. Świadczenie Usług

 1. Realizacja Usług przez Zleceniobiorcę świadczona będzie z należytą starannością i profesjonalizmem, terminowo oraz z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.
 2. Usługi świadczone będą w Dni Robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, chyba, że pomiędzy Stronami ustalono inaczej.
 3. Zleceniobiorca ma możliwość świadczenia Usług osobiście lub pod poprzez zlecenie świadczenie Usług wybranym przez siebie osobom trzecim bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody Zleceniodawcy.
 4. Podczas świadczenia Usług związanych z tworzeniem grafik lub obrazów, Zleceniodawca ma prawo do maksymalnie trzech poprawek do zaproponowanych grafik. Każda kolejna poprawka wymagać będzie wcześniejszej zapłaty ze strony Zleceniodawcy w uzgodnionej pomiędzy stronami kwocie. Wszelkie opóźnienia w wykonaniu Usług wynikające z konieczności wykonania sugerowanych przez Zleceniodawcę poprawek, obciążają Zleceniodawcę.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania miesięcznego raportu, nie później niż do 10. dnia roboczego, kolejnego miesiąca, za każdy poprzedni miesiąc świadczenia Usług. Raport powinien zawierać zestawienie działań wykonanych w ramach realizacji Umowy oraz sugerowane działania na kolejny miesiąc.
 6. Zleceniobiorca działając w ramach zawartej Umowy nie będzie podejmował działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani z innymi regulacjami takimi jak: regulacje Serwisów Społecznościowych ODPiO, Regulamin. Działania Zleceniobiorcy będą zgodne z zasadami etyki, kultury osobistej oraz tzw. netykietą.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze zmianami w regulacjach wskazanych w ust. 6, także wówczas gdy prowadziłyby one do utrudnień w świadczeniu Usług.
 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności ani wobec Zleceniodawcy, ani też wobec osób trzecich, wskutek powstania szkody wynikającej z wykorzystania materiałów przekazanych przez Zleceniodawcę.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów i poniesienia odpowiedzialności w przypadku pociągnięcia lub próby pociągnięcia do odpowiedzialności Zleceniobiorcy przez osoby trzecie, a także do odpowiedzialności administracyjnej, jeżeli odpowiedzialność ta miałaby pozostawać w związku z wykorzystywaniem do świadczenia Usług informacji, danych, materiałów, utworu lub innych treści przekazanych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca pokryje wszelkie koszty z tego tytułu, w tym także koszty obsługi prawnej, a także naprawi ewentualnie powstałą
  szkodę.
 10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Umowy, czy świadczenia Usług powstałe w związku z zaistnieniem siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się m.in. takie czynniki jak: awaria sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego. Termin wykonania Usług przesuwa się do czasu usunięcia przeszkód.
 11. Jakiekolwiek roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy związane ze świadczeniem Usług lub zawarciem Umowy ogranicza się do kwoty dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia określonego w Umowie.

§ 4. Obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do współpracy ze Zleceniobiorcą w wykonaniu Umowy, w tym także do udzielania odpowiedzi na zadane przez Zleceniobiorcę pytania, zgłoszone wątpliwości lub prośbę zaopiniowania przesyłanych treści czy projektów w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem, iż Zleceniodawca akceptuje przesłane treści i projekty.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennego i regularnego kontaktu Zleceniobiorcy z osobami wyznaczonymi przez Zleceniodawcę do kontaktu w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego doręczania Zleceniobiorcy wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do świadczenia Usług, w tym:
  a) informacji o nowościach, wydarzeniach, promocjach związanych z Marką, o których Zleceniodawca chce poinformować użytkowników Serwisów Społecznościowych,
  b) materiałów graficznych związanych z Marką we wskazanych przez Zleceniobiorcę formatach oraz elementów graficznych wchodzących w skład strony internetowej lub innych materiałów promocyjnych czy graficznych związanych z Marką.
 4. Za wszelkie opóźnienia w świadczeniu Usług, wynikające z opóźnienia w przekazywaniu Zleceniobiorcy informacji i materiałów, odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
 5. Na czas trwania Umowy, Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniobiorcy wszelkich danych dostępowych do swoich kont na Serwisach Społecznościowych, związanych z Marką, do których uprawniony jest Zleceniodawca.
 6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z prawem przekazanych i gromadzonych danych.
 7. W trakcie trwania Umowy Zleceniodawca nie może pozbawić Zleceniobiorcy danych dostępowych, o których mowa w ust. 6. Brak możliwości świadczenia Usług z uwagi na brak danych dostępowych i baz danych, o których mowa w ust. 6 nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w pełnej wysokości.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne powstałe w związku z wykonaniem Umowy, o ile Strony nie przewidziały inaczej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dokonywane jest w chwili umieszczenia przez Zleceniobiorcę treści na Serwisach Społecznościowych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dokonywane jest bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i nie ma ograniczeń terytorialnych.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy zgody na wykonywanie praw zależnych w stosunku do utworów, do których przeniósł Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje do przeniesienia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową;
  b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w sposób umożliwiający zapisanie go na
  własny nośnik pamięci przez osoby trzecie;
  c) oferowanie i świadczenie usług lub oferowanie i obrót towarami opatrzonymi tym znakiem.
 4. Postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich nie stoją w sprzeczności z ODPiO, Regulaminem i innymi regulacjami. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy jeśli prawa autorskie lub licencje przeniesione zostaną na administratora lub właściciela któregokolwiek Serwisu Społecznościowego przez sam fakt ich umieszczenia w Serwisie.
 5. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy zgody na ujawnienie faktu istnienia stosunku umownego łączącego Strony w portfolio Zleceniobiorcy, bądź liście klientów Zleceniobiorcy oraz udziela licencji niewyłącznej na umieszczenie w nich Marki, a także treści i grafik, do których Zleceniodawca posiada autorskie prawa majątkowe.

§ 6. Klauzula poufności

 1. trony zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji przekazanych lub ujawnionych im za uprzednim wskazaniem,  iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa lub są objęte klauzulą poufności.
 2. Poza informacjami wyraźnie i uprzednio oznaczonymi jako niejawne, wszystkie inne informacje traktowane są jako jawne i powszechnie dostępne i mogą być udostępniane osobom trzecim przez Zleceniobiorcę.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieujawniania informacji poufnych w czasie obowiązywania Umowy i w terminie 6 miesięcy po jej zakończeniu, chyba, że będzie on zobowiązany do ich ujawnienia lub przekazania na podstawie przepisów prawa lub Zleceniodawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do bezterminowego, także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy dotyczących strategii świadczenia Usług i metod stosowanych przez Zleceniobiorcę w marketingu społecznościowym, stosowanych przez Zleceniobiorcę zasad promocji i rozliczeń, treści Umowy i Warunków Ogólnych, zasad wynagradzania, podmiotów współpracujących ze Zleceniobiorcą. Zleceniodawca może ujawnić przedmiotowe dane bądź to za uprzednią pisemną zgodą Zleceniobiorcy, bądź też gdy będzie on zobowiązany do ich ujawnienia lub przekazania na podstawie przepisów prawa.

§ 7. Rozliczenia finansowe

 1. Płatności wynikające z Umowy dokonywane będą w sposób w niej przewidziany. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na stosowanie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej na adres podany w Umowie.

§ 8. Rozwiązanie Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej, listem poleconym na adres strony Umowy, pod rygorem nieważności.
 2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w sytuacji:
  a) opóźnienia w płatności należności przez Zleceniodawcę przekraczającego 30 dni;
  b) zachowania lub zaniechania Zleceniodawcy uniemożliwiającego świadczenie Usług w całości lub w części;
  c) zmiany ODPiO lub Regulaminu w zakresie uniemożliwiającym świadczenie Usług zgodnie z Umową;
  d) naruszenie przez Zleceniodawcę klauzuli poufności;
  e) rażące naruszenie przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z Umowy.

§ 9. Forma kontaktu pomiędzy Stronami

 1. Właściwą formą do kontaktów, w związku z wykonywaniem Umowy i Ogólnych Warunków pomiędzy Stronami, jest forma mailowa, na adresy mailowe wskazane w Opisie Marki.
 2. W przypadku zmiany adresu mailowego właściwego do kontaktu pomiędzy Stronami, każda ze Stron zobowiązana jest do uprzedniego poinformowania w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o nowym adresie mailowym do korespondencji, doręczonym drugiej Stronie nie później niż na 7 dni przed zmianą adresu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana Ogólnych Warunków może być dokonana w każdym czasie przez Zleceniobiorcę bez uzyskania zgody Zleceniodawcy i nie wymaga formy pisemnej. Zmienione Warunki Ogólne posiadają moc obowiązującą ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Zleceniodawca został poinformowany o wprowadzonych zmianach.
 3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy lub stosowania Warunków Ogólnych rozpatrywane będą przez są powszechny właściwy według siedziby Zleceniobiorcy.